(1)
Urak Zh. Aliyev; Zhangeldy E. Shimshikov. Evolution and Systematisation of Competition Theory. JRAIC 2023, 3, 4.