(1)
Mikhail G. Bich; Vladislav V. Antropov; Anton V. Navoy; Lyubov V. Krylova; Alexei V. Kuznetsov. Sectoral Analysis of the Possibility of Strengthening the Position of Developing Countries in the Global Financial Market. JRAIC 2023, 3, 14.